Kategorie produktů   

Záruční podmínky

1. Je-li Kupujícím Spotřebitel, vztahuje se na zboží zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců. Nároky Kupujícího se řídí zejména ustanovením občanského zákoníku. 

2. Kupující podá reklamaci písemně a to buď zasláním e-mailu na adresu info@sstar.cz   nebo na adresu provozovny Prodávajícího: 

Silver Star Comp s.r.o.
Meisnerova 1133
Chomutov 43001
 
 
 

3. Kupující je povinen podat reklamaci bez odkladu poté, kdy se dozvěděl, že zboží má vady. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující produkt užívá a nereklamuje, ač o vadě ví. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci za vadu, která byla vytýkána v minulosti a byla na ně poskytnuta sleva a zároveň Kupující nemá právo uplatnit reklamaci za vadu, o které v době převzetí produktu věděl a bez výhrad jej převzal. 

4. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, kopii faktury a zejména podrobný popis zjištěné závady. 

5. Reklamace bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

6. Odstoupení od Kupní smlouvy je možné výhradně z následujících důvodů: 

-V případě Produktů s pevnou cenou má Kupující, který je Spotřebitelem právo odstoupit od Kupní smlouvy v souladu s ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující realizuje toto své právo tím, že projev vůle (je třeba výslovně uvést, že Kupující odstupuje od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů) o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, a to písemnou formou. Zboží je možné doručit osobním vrácením v provozovně Prodávajícího nebo prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky:
(a) vrácené zboží je nepoškozené, plně funkční a kompletní, včetně původního obalu (pokud to jeho povaha nevylučuje); a
(b) zboží je bez známek opotřebení a používání.
 

Při nesplnění uvedených podmínek může Prodávající vůči Spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Kupujícímu pak bude vrácena kupní cena, ponížená o takovou případnou kompenzaci. Porušení obalu způsobené běžným vybalením výrobku se nepovažuje za snížení hodnoty zboží. V případě vrácení zboží prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen vrátit zboží na adresu provozovny prodávajícího: 

Silver Star Comp s.r.o.
Meisnerova 1133
Chomutov 43001
 
 
 

a dále přiložit originál prodejního dokladu, záruční list na zboží, číslo objednávky a číslo bankovního účtu, kam má být cena zboží vrácena. Za vrácené zboží bude Kupujícímu vrácena kupní cena bez nákladů za dopravu. Finanční částka bude odeslána na Kupujícím zvolený bankovní účet, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí vráceného zboží. 

- V případě Investičních produktů je po provedení Fixace ceny v souladu s ustanovením § 1837, písm b) Občanského zákoníku vyloučeno odstoupení Kupujícího, který je Spotřebitelem, dle § 1829 Občanského zákoníku (spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy). Dále je po provedení Fixace ceny odstoupení Kupujícího, který je Spotřebitelem, vyloučeno dle § 1847, písm. a) Občanského zákoníku (spotřebitel nemá právo odstoupit podle § 1846 v případě, že cena finančních služeb závisí na pohybech cen finančních trzích, které podnikatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům). 

- Je-li Kupujícím Podnikatel, je odstoupení přípustné výhradně z důvodů uvedených v Občanském zákoníku, zejména v ust. § 2106 a násl. 

7. Nevyžádané zásilky zasílané na dobírku nebudou převzaty. 

8. Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce. Při převzetí zásilky si Kupující vždy zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození obalu je Kupující povinen oznámit toto zjištění přepravci a požadovat po něm sepsání protokolu o poškození. Dále je Kupující povinen zjištění o poškození obalu oznámit Prodávajícímu. Prodávající nebude nikdy odpovědný za poškození zboží během přepravy. 

9. Nevyzvedne-li si Kupující reklamované zboží, a to ani po výzvě Prodávajícího, vyhrazuje si Prodávající účtovat skladné. 

10. Dojde-li z důvodu na straně Kupujícího k zmaření kupní smlouvy, je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% kupní ceny produktu. Důvodem zmaření se nemyslí § 1829 občanského zákoníku. Kupující bere na vědomí, že v případě účtování dalších poplatku, není-li označeno jinak, je hrazeno 1) smluvní pokuta, 2) skladné, 3) poštovné+ balné, 4) kupní cena. 

Košík je prázdný

Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
Měna
 
00
Měna
 
 
© stříbro, zlato a diamanty do každé domácnosti